41-о заседание на Общинския съвет на 28 октомври

41-о заседание на Общинския съвет на 28 октомвриЕто и проекта за дневен ред:
Предложения от Минко Акимов – Кмет на Община Троян, относно:
1. Кандидатстване по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема “BG161PO001/1.4-06/2010: “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” . /Вх.№ 520/13.10.2010 г./
2.Кандидатстване по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос І “Добро управление”, Подприоритет 1.6. “Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02. /Вх.№ 521/13.10.2010 г./
3. Отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост, находящ се в приземния етаж на сградата на Общинска администрация – Троян /р-т “При кмета”/ /Вх.№ 524/15.10.2010 г./
4. Анекс към договор за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляващ имот №093001 в м.”Мешелика” по картата на възстановената собственост на землище с.Борима. /Вх.№ 525/15.10.2010 г./
5. Продължаване на срока на договор за учредяване право на преминаване на Община Троян през поземлен имот с кад.№44241.179.16 по кадастралната карта на с.Ломец, собственост на Неджахет Асанов. /Вх.№ 526/15.10.2010 г./
6. Придобиване от Община Троян на част от недвижим имот – частна собственост за реконструкция на улица от ОТ 561 до ОТ 975 /в западната част от ж.к.”Лъгът”/ /Вх.№ 527/15.10.2010 г./
7. Изменение на Решение № 267/02.04.2009 г., касаещо определянето на обема и начина на годишното ползване на дървесина от общинския горски фонд за 2009 г. и 2010 г. /Вх.№ 528/15.10.2010 г./
8. Отдаване под аренда на поземлен имот от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ с идентификатор 35290.149.1 по кадастралната карта на с.Калейца, одобрена със Заповед № РД-18-30/01.04.2009 г. на изп.директор на АГКК, по реда на чл.24ь, ал.5, т.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/./Вх.№ 529/15.10.2010 г./
9. Предложение за именуване на нов квартал “Долно ливаде”. /Вх.№ 515/11.10.2010 г./
10. Частична актуализация на поименните списъци за капиталови разходи за 2010 г. /Вх.№ 531/15.10.2010 г./
11. Частична актуализация на бюджета на Община Троян и поименни списъци за 2010 г. /Вх.№ 519/13.10.2010 г./
12. Отпускане на социални помощи за ученици. /Вх.№ 523/15.10.2010 г./
13. Отпускане на социална помощ на Бойка Мичева Вачкова от с.Шипково. /Вх.№ 522/15.10.2010 г./
От т.1 до т.13 вкл. докл.
Минко Акимов – кмет
на община Троян.

One thought on “41-о заседание на Общинския съвет на 28 октомври”

  1. Предлагам улица “Димитър Икономов” да се прекръсти на булевард ” Минко Акимов “, така и така сегашната власт издига в култ всичко докоснато от техния лидер!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.