Екшън в Троянско, полицаи простреляха беглец

Екшън в Троянско, полицаи простреляха беглецИстински екшън като в холивудски филм се разигра в троянско. 29-годишен криминално проявен мъж от Габрово е откаран в троянската болница с огнестрелна рана, след като е бил преследван от полицаи.

Мъжът е предизвикал катастрофа на пътя Троян – село Орешак и е избягал от мястото на инцидента

към близкото дере.

След преследване от полицията, белгецът е бил засечен, но е отказал да изпълни разпорежданията на органите на реда и е

започнал да хвърля камъни по полицаите.

Това наложило един от тях да произведе предупредителни изстрели във въздуха със стоп патрони и явно е уцелил беглецът. По-късно мъжът от Габрово бил задържан.

Установено е, че той е управлявал автомобила с 1,40 промила алкохол и е бил неправоспособен. В биографията си

има 16 криминални регистрации за хулиганство, грабеж, нанасяне на средна телесна повреда и кражби.

Мъжът е настанен за лечение в троянската болница с прострелна рана в десния крак, без опасност за живота. По случая е образувано следствено дело.

Източник: БНР     Редактор: Надежда Неменски

Община Троян ще ремонтира улицата с най-големия туристопоток в Орешак

Ðàçãðàä (1àïðèë 2010) Ðàáîòíèöè îò "Ïúòíî ïîääúðæàíå" â Ðàçãðàä çàïî÷íàõà ðåìîíòíè ðàáîòè - êúðïåæè íà íàé-ãîëåìèòå äóïêè ïî àñôàëòîâàòà íàñòèëêà ñëåä çèìíèÿ ñåçîí ïî óëèöèòå íà ëóäîãîðñêèÿ ãðàä è ðåïóáëèêàíñêèòå ïúòèùà â îáëàñòòà. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà:Ìåõìåä Àçèç(ÅÇ)

Троян, 21 юни /Даниела Коларова, БТА/
Община Троян ще ремонтира главната улица в с. Орешак, която е част от общинския път Орешак – Троянски манастир – Черни Осъм, и поема големия туристопоток към забележителностите в района, съобщават от местната администрация. Това е било подкрепено и от жителите на селото, тъй като улицата е в неудовлетворително състояние, не е ремонтирана цялостно от няколко десетилетия.
Първият етап на проекта обхваща участък от 920 метра, като са предвидени две платна за движение и едно за паркиране, велоалея и тротоари.
Община Троян има намерение да проектира улицата още през 2016 г. до Троянския манастир /още приблизително три километра/ за една цялостна визия.
/НЗ/

мбаЛ или гугъЛ

mbal_troyanДнес в ръката на милия ми тъст, дядо Кръстю, се заби кърлеж. Отпътувахме за МБАЛ-Троян за да го извадят, без да остане половината в ръката и да огледат мястото, защото беше с оток -т.е. има белези за някаква инфекция. Ухапванията от кърлеж могат да се окажат не толкова безвредни все пак. На входа ни казаха, че дежурния кабинет работи от 20,00 часа, т.е. повече от два часа чакане и ни напътиха към бърза помощ.

В бърза помощ, облят в пот лекар с тежка форма на обезитет ни се разкрещя, че тук било бърза помощ и тук не се вадели кърлежи!?! Отговорихме му, че ще се пробваме в „Тифани“…
Пълна идиотия.

Питахме гугъЛ, като няма мбаЛ и се справихме сами. Дано не се налага да ходим пак в бърза помощ

Източник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1408370392513534&id=100000217594203

Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН (Приета с решение № 391/25.07.2013г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с Решение № 769/27.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 47/21.01.2016 г.)

liwan troyanРАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота на населените места на територията на община Троян.
(2) Наредбата се прилага по отношение на:
1. всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на община Троян;
2. собствениците и наемателите на жилищни сгради;
3. управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;
4. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност на територията на община Троян;.
(3) Отговорност за нарушения на Наредбата носят:
1. Всички пълнолетни лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Троян.
2. За действията на малолетни и непълнолетни лица и лица, поставени под пълно запрещение, нарушаващи Наредбата, отговарят техните законни представители-родители, попечители или настойници.
(4) Наредбата урежда правомощията на общинската администрация, свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда за констатиране на нарушения и налагане на санкции при неизпълнението им. Продължете да четете Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН (Приета с решение № 391/25.07.2013г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с Решение № 769/27.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 47/21.01.2016 г.)

Актуални новини от и за град Троян и троянци